GƯƠNG SÁNG SINH VIÊN

Ngô Tiến Lâm – 4 năm đại học gắn liền với công tác sinh viên

Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật phần mềm sau 4 năm học tập tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với nhiều thành tích...